SSM

Securitate și sănătate în muncă

SSM

Securitate și sănătate în muncă


Societatea noastră oferă acest serviciu pentru orice domeniu de activiate, indiferent de numărul de salariați. Obiectivul general al serviciului este organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor de prevenire şi protecţie. În acest scop societatea:

 • Elaborează instrucţiuni proprii de aplicare a instrucțiunilor de securitate şi sănătate în muncă, în funcţie de particularităţile proceselor de muncă din organizaţie, de numărul de angajaţi, de riscurile de accidente şi îmbolnăviri profesionale.
 • Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă, asigură informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.
 • Elaborează programul de instruire-testare la nivelul unităţii.
 • Asigură efectuarea instruirii şi informării personalului în probleme de SSM.
 • Verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului.
 • Identifică echipamentele individuale de protecţie necesare şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie.
 • Stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, precum şi tipul de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor legale.
 • Asigură luarea măsurilor stabilite de angajator pentru protecţia grupurilor sensibile la riscuri (femei gravide, lehuze sau care alăptează, tineri, persoane cu dizabilităţi).
 • Ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.
 • Asigură întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi instruirea tuturor lucrătorilor pentru aplicarea lui.
 • Comunică şi cercetează evenimentele, înregistrează şi ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalează, cercetează, declară şi raportează bolile profesionale.
 • Asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă, ţinând seama de natura activităţilor din firmă.
 • Întocmeşte un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii.

Legislația din domeniul securității și sănătății în muncă

Legi

Legea 319/2006 – Legea Securității și Sănătății în Muncă
Legea nr. 226/2006 – Privind încadrarea unor locuri de munca în condiții speciale
Legea nr. 346/2002 – Privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată

Hotărâri

HG 1425/ 2006 modificată și completată prin Hotărârea 955 din 2010 – Norme metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în munca nr.319/2006 
HG 355/ 2007 – Privind supravegherea sănătății lucrătorilor
HG 300/ 2006 – Privid cerințe minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau mobile
HG 493/ 2006 – Privind cerințe minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot
HG 971/2006 – Privind cerințe minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătatela locul de muncă
HG 1028/2006 – Privind cerințe minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
HG 1048/2006 – Privind cerințe minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipaentelor individuale și de protecție la locul de muncă
HG 1049/2006 – Privind cerinșe minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață sau subteran
HG 1050/2006 – Privind cerinșe minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj
HG 1051/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezinta riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare
HG 1058/2006 – Privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive
HG 1091/2006 – Privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă
HG 1092/2006 – Privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă
HG 1093 /2006 – Privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni în muncă
HG 1135/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate ăn muncă la bordul navelor de pescuit
HG 1136/2006 – Privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de câmpuri electromagnetice
HG 1875/2005 – Privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest
HG 1876/2005 – Privind cerințe minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații
HG 600/2007 – Privind protectia tinerilor la locul de munca
HG 537/2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 96/2003

OUG

OUG. 99/2000 – Privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme 
OUG. 96/2003 – Privind protecția maternității la locul de muncă